FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Masty - lom (Zkameněliny)Podhůří Orlických hor není nijak zvlášť bohaté na mineralogické ani paleontologické lokality. Ba naopak, až na pár vyjímek je to zde velmi špatné. Ale i zde se dá něco najít.
Jedna z lokalit, kde se objevují zdejší opuky je lom v Mastech. Fosílie jsem zde vlastně nikdy nenašel, ale jednou ...

Masty lom

Masty lom

Masty lom

Masty lom

Masty lom

Masty lom

Lokalizace:
Masty, cca 10 km s. od Rychnova nad Kněžnou, na státní silnici Rychnov nad Kněžnou - Náchod odbočit v obci Bílý Újezd doprava, po asi 2 km velký stěnový činný lom (za mostkem přes Zlatý potok).

Informace o lokalitě:
Lom byl založen roku 1902 zastupitelstvem tehdejšího opočenského okresu. Lámání kamene bylo zahájeno ve stráni pod bývalým Vitenčovým mlýnem. Lom je rozdělen Zlatým potokem na dvě části.

Geologie:
Horninou je šedozelený metabazit (zoisit-amfibol-plagioklasová břidlice).
Struktura horniny je nematoblastická, textura nezřetelně foliovaná, místy i téměř masivní. Na mnoha místech je zachována spilitová struktura horniny, kdy aktinolitická břidlice má zachovány shluky plagioklasů. S přibýváním chloritu je hornina lépe zbřidličnatěna.

Paleontologie:
Po lateritech následuje přechodná transgresní vrstva šedých kaolinických jílovců s příměsí organické drti, pravděpodobně rostlinného původu. Tato vrstva již odpovídá cenomanu, perucko-korycanskému souvrství. Výše profil pokračuje hrubozrnnými slepenci, které dokazují vysokou kinetickou energii sedimentačního prostředí. Směrem k vyšším polohám dochází ke zjemňování frakcí na pískovec až slínovec, s řídkým výskytem belemnitů rodu Praeactinocamax, rhynchonellidních brachiopodů a mlžů Mimachlamys a Entolium. Výše následují černošedé jemnozrnné prachovce s úlomky schránek brachiopodů. Dále již sedimentují polohy spodního turonu, konkrétně bělohorského souvrství s typickou deskovou až kvádrovou odlučností, obsahující úlomky schránek mlžů rodů Mytiloides a také biogenní struktury.

Zdroj:
Richard Pokorný - STUDIUM ICHNOFOSILIÍ (FOSILNÍCH STOP PO ČINNOSTI ORGANISMŮ) V SEDIMENTECH SVRCHNÍ KŘÍDY NA RYCHNOVSKU (3)


Masty lom

Fotogalerie z návštěvMasty lom

Masty lomLiteraturaLom Masty na internetu


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 2536 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-12-20].
Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2536.
(2) (PDF) Přehled paleontologické literatury mající vztah k regionu Podorlicka za posledních osm let.
[online]. Copyright ©2005 MGOH RYCHNOV [cit. 20.12.2020].
Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/
315702624_Prehled_paleontologicke_literatury_majici_vztah_k_regionu_Podorlicka_za_poslednich_osm_let
(3) (PDF) Studium ichnofosilií (fosilních stop po činnosti organismů) v sedimentech svrchní křídy na Rychnovsku.
[online]. Copyright ©2005 MGOH RYCHNOV N. [cit. 20.12.2020].
Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/
315702734_Studium_ichnofosilii_fosilnich_stop_po_cinnosti_organismu_v_sedimentech_svrchni_kridy_na_Rychnovsku
(4) (PDF) Obsah CaCO3 jako významný litofaciální ukazatel při studiu stratigrafie svrchnokřídových sedimentů na příkladě
východní části české křídové pánve
The content of CaCO3 as the important lithofacial indicator for the stratigraphic study of Upper Cretaceous sediments
on the example of the eastern part of the Bohemian Cretaceous Basin.
[online]. Copyright © 2012 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 1213 [cit. 20.12.2020].
Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/
315700431_Obsah_CaCO3_jako_vyznamny_litofacialni_ukazatel_pri_studiu_stratigrafie_svrchnokridovych_sedimentu
_na_priklade_vychodni_casti_ceske_kridove_panve_The_content_of_CaCO3_as_the_important_lithofacial_indi