FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Bludov - lomBludov - lom

Bludov - lom

Bludov - lom

Bludov - lom

Bludov - lom

Lokalizace:
Lokalita Bludov – Nový lom se nachází na severním kraji obce Bludov v zalesněném terénu, přibližně 3 km z. od okresního města Šumperk. (1)

Informace o lokalitě:
Lomy na vápenato-silikátové horniny byly otevřeny u Bludova již v 19. století a těžba probíhala až do počátku 20. století. V letech 1989–1991 zde probíhal vyhledávací průzkum na wollastonit (Chrt et al. 1991) a byl otevřen Nový lom. V současnosti v lomu probíhá příležitostná těžba skarnu, v horní partii jsou odkryty nadložní svory. (2)

Geologie:
Silezikum, keprnická jednotka (paleozoikum - svrch. proterozoikum), kontakt s usměrněným šumperským granodioritem (svrch. paleozoikum). Typová lokalita bludovitu. Bludovit je druh erlánu, odlišující se od ostatních erlánů v keprnické jednotce svým minerálním složením. Typická je přítomnost granátu a wolastonitu, který se v lomu sezonně těží). Bludovit vystupuje jako dvě paralelní čočkovité polohy ve svorech dpři styku s granodioritem šumperského tělesa a na rozdíl od stratigraficky obdobných hornin v kepernické jednotce se zde výrazně uplatnil vliv kontaktní metamorfózy. (2)

Mineralogie:
V několika texturních typech erlánu se uplatňují zejména kalcit, grossular, wollastonit a diopsid, jako vedlejší součásti pak křemen, vesuvian, klinozoisit, titanit, prehnit a sekundární chlorit a sericit. (2)

Zdroj:
Knecht, R., & Losos, Z. (2016). Mineralogie apofylit-prehnitových žil ze skarnů u Bludova (1)
Geologické lokality - Bludov - Hradisko ID:1503 (2)


Bludov - lom


Bludov - lom

Fotogalerie nálezů

Konečně jsou zde první fotky nálezů, zatím jen z návštěvy 20.10.2018. Ostatní vzorky zatím leží v depozitu a čekají na nafocení ...

Bludov - lom - vzorky - 20.10.2018Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II: Die interessantentesten mineralogische Fundestellen in Mähren und Schlesien II. Kutná Hora: Kuttna, 2005.
ISBN 80-86406-35-0.

Gálová M.: Mineralogické a petrografické studium vápenato-silikátových hornin z Bludova. Brno PřF MU. 1996.

Gremlička R.: Alpské žíly se zeolity z vápenato-silikátových hornin u Bludova. Brno PřF MU. 2005.

Chrt J., Slezák L., Váňa J (1991): Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka. – Geol. průzk., 33, 12, 357-361. Praha.Bludov - lom


Citace

Citace

(1) Knecht, R., & Losos, Z. (2016). Mineralogie apofylit-prehnitových žil ze skarnů u Bludova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4701.
(2) Databáze významných geologických lokalit: 1503 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1503.
(3) Geologická revize lokality Bludov, Nový lom - Muzeum Šumperk. [online]. Copyright © 2016 [cit. 15.07.2019]. Dostupné z: http://muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.cz/index.php/cs/nase-muzea/muzeum-mohelnice/21-odborne-clanky/1730-geologicka-revize-lokality-bludov-novy-lom.