FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

PrachovicePrachovice

Lokalizace:
Činný lom na východním okraji obce Prachovice. (1)

Informace o lokalitě:
.

Geologie:
Lokalita se nachází ve východní části chrudimského staršího paleozoika, v místech vápenopodolské synklinály, která je nyní interpretována jako soustava tektonicky omezených ker s šupinovitou stavbou.
Sedimentační cyklus byl zahájen na podložní proterozoikum ordovickými břidlicemi s několika polohami křemenců. Následují silurské grafitické břidlice a bitumenní vápence a sled uzavírají devonské vápence.
Pro chrudimské paleozoikum bylo nově navrženo členění silursko-devonského komplexu. Na základě nových mapovacích prací v lomu Prachovice a okolí byl vyčleněn stratotyp prachovického souvrství. Stratotyp je definován novými nálezy mikrofauny. V méně porušených horninách ložiska byly nalezeny zbytky zkamenělých mořských živočichů. Ve skalním odkryvu v severní straně IV. etáže byla nalezena makrofauna umožňující srovnání silurských vrstev Železných hor s pražskou pánví (hlavonožec Orthocycloceras fluminese) spolu s lilijicemi.
Jádro vápenopodolské synklinály je tvořeno třemi tektonicky predisponovanými částmi. V západním prachovickém úseku vystupují tři pruhy světlých vápenců. Směrem k východu se šířka těchto pruhů snižuje. Horninové vrstvy jsou skloněny k jihu pod úhlem asi 50°. Střední boukalecká část je vymezena zlomovými pásmy severo-jižního směru. Pruhy vápenců jsou roztříštěny, objevují se zde tmavé vápence a vápnité břidlice. Ve východní podolské části mizí dva ze tří vápencových pruhů, úklon vrstev se zvyšuje až na 90°.
V prachovické části byly při dobývání suroviny odkryty krasové dutiny. Jsou vázány na tektonický styk tmavých břidlic a vápenců prachovického souvrství s podolskými světlými vápenci. Při mapovacích pracích byly nalezeny a popsány projevy mladšího vulkanismu, který souvisí se vznikem nasavrckého plutonu. Podolskými vápenci pronikají různě mocné žíly minet a lamprofyrů, k jejichž průniku došlo v několika etapách. (1)

Mineralogie:
S vulkanismem souvisí i výskyt některých rudních minerálů.
V prostoru prachovicko-vápenopodolského ložiska se setkáváme nejen s různými typy hornin, ale rovněž se zajímavými minerály. Minerálů bylo popsáno více než 20 druhů. K nejkrásnějším patří různě zbarvené klence a skalenoedry kalcitů, získané z krasových dutin na V. a VI. etáži. Velikost krystalů je 10 až 20 centimetrů. K vzácným minerálům patří millerit z grafitických břidlic a galenit se sfaleritem, které jsou vázány na křemeny v dolomitických vápencích.
Lokalita Prachovice je významná i z hydrogeologického hlediska, hlubokými vrty byly obnaženy pasáže s projevy embryonálního krasovatění, z hydrochemického hlediska je pozoruhodné sekundární obohacení podzemních vod o radionuklidy, jejichž geneze je dána akumulací minerálů z plutonitů, z hlubinných vyvřelin nasavrckého plutonu, které byly koncentrovány při jejich fosilním větrání v krasových hlínách „terra rossa“. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Prachovice ID:3657 (1)


Fotogalerie z návštěv

Prachovice - 26.7.2009Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000. s. 66.
ISBN 80-86406-08-3.

PAULIŠ, Petr a Stanislav KOPECKÝ. Minerály stříbra a jejich lokality v České republice: kompletní přehled a popis 135 nalezišť stříbrných minerálů ČR. Kutná Hora: Kuttna, 2012.
ISBN 978-80-86406-64-0.

Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 3657 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-26]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3657.